Konkurs ZATRZYMAJ ZMIANY KLIMATYCZNE
Dodane przez Kopec dnia Maj 08 2007 08:30:59
Regulamin i warunki konkursu
Do walki ze zmianami klimatu!
Konkurs magazynu National Geographic i Vattenfall


1. Kto może wziąć udział w konkursie: Wszyscy uczniowie w wieku od 14 do 19 lat, którzy mieszkają i chodzą do szkoły w Europie, z wyjątkiem pracowników Towarzystwa National Geographic, ich rodzin i osób związanych z organizacją konkursu.

2. Organizatorami konkursu są: NGTI Limited, Shepherds Building East, Richmond Way, Shepherds Bush, London, W14 ODQ, Wielka Brytania i Vattenfall AB, Jämtlandsgatan 99, Stockholm, SE-162 87, Szwecja. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy z wyjątkiem pracowników National Geographic Television International i Towarzystwa National Geographic i ich rodzin oraz pracowników oddziałów i filii i ich rodzin.

3. Temat konkursu: Wyzwanie Wszystkie prace konkursowe muszą dotyczyć postępujących obecnie zmian klimatycznych i zagadnień gospodarki energetycznej, tak jak zostało to przedstawione w skrócie na stronie www.nationalgeographic.com/combatclimatechange Każda praca konkursowa musi być przygotowana w formie projektu na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w kraju lub społeczności uczestnika konkursu. Praca konkursowa nie może liczyć więcej niż 1500 słów i powinna mieć strukturę opartą na poniższym schemacie:

a) Streszczenie propozycji: Ta część powinna liczyć nie więcej niż 200 słów i pokrótce poruszyć następujące zagadnienia: z którym globalnym problemem energetycznym uczestnik chce się zmierzyć, dlaczego wybrał właśnie ten problem i na ile jest on istotny w miejscu zamieszkania uczestnika konkursu. Streszczenie ma także zawierać krótki opis proponowanego rozwiązania problemu.

b) Problem, przyczyna i konsekwencje: W tej części uczestnik konkursu powinien krótko opisać problemy zagrażające obecnie środowisku naturalnemu na świecie. Potem może zająć się bardziej szczegółowo jednym problemem globalnym istotnym dla swojego kraju lub społeczności i przedstawić, dlaczego konieczne jest przeciwdziałanie temu zjawisku. Prosimy o opisanie tego, co, zdaniem uczestnika, stanowi przyczynę problemu i jak temu można zaradzić.

Decyzja sędziów, czy zwycięska praca konkursowa spełniła wszystkie wymagania konkursu, jest ostateczna.

4. Format: Prace konkursowe muszą być dokumentami wydrukowanymi w programie Word (format strony nie większy niż A4). Praca może zawierać mapy, diagramy, odręczne rysunki, itp. Nie należy przesyłać foliogramów, slajdów, zdjęć, modeli ani zdjęć oprawionych w ramki lub pod szkłem.

5. Dostarczenie prac: Prace konkursowe powinny zostać przesłane w kopertach z dołączonym formularzem zgłoszenia. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane. Każdy uczestnik konkursu powinien podać swoje imię i nazwisko, adres oraz kontaktowy numer telefonu i adres emailowy. Wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikują się do finału, zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną (email). Prace konkursowe należy przesłać na podany niżej adres:

Konkurs r0;Do walki ze zmianami klimatur1;
ul. Wynalazek 4
02-677 Warszawa

6. Prawa autorskie: Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem pozwolenia NGTI Ltd. i Vattenfall AB na niewyłączne, niepodlegające honorariom autorskim i nieodwołalne wykorzystywanie i powielanie treści pracy konkursowej, imienia i nazwiska uczestnika konkursu oraz jego zdjęcia w celach związanych wyłącznie z konkursem łącznie z następującymi:
-proces oceny prac przez sędziów konkursu
-umieszczenie na stronie internetowej www.nationalgeographic.com/combatclimatechange
-opublikowanie w magazynie National Geographic lub włączenie do materiałów marketingowych i reklamowych National Geographic lub Vattenfall AB
7. Udział w innych konkursach: Projekt, który już zdobył nagrodę w innym konkursie, nie może zostać zgłoszony do tego konkursu.

8. Sędziowie: Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez organizatorów konkursu. Decyzje organizatorów w sprawach związanych z konkursem są ostateczne. W sprawach dotyczących procesu i przebiegu oceny prac konkursowych nie będzie prowadzona żadna korespondencja i nie stanowi to podstawy do postępowania sądowego. Jeśli poziom prac konkursowych okaże się niezadowalający, organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nie przyznania nagród.

9. Ogłoszenie wyników konkursu: Zwycięzcy konkursu zostaną otrzymają powiadomienie najpóźniej we wrześniu 2007 roku. Zwycięzcą zostanie uczestnik konkursu, który przedstawił najbardziej oryginalny projekt na temat zmian klimatycznych i źródeł energii na świecie, i został wybrany ostateczną decyzją sędziów. Jeśli wybrany zwycięzca nie będzie mógł uczestniczyć w zaplanowanym na listopad spotkaniu w Waszyngtonie, sędziowie zastrzegają sobie prawo przekazania nagrody głównej innemu finaliście. Prace konkursowe nie będą zwracane. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane w magazynie National Geographic w listopadzie 2007 roku w edycjach europejskiej, fińskiej, niemieckiej, polskiej, szwedzkiej i duńskiej. NGTI Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji.

10. Odpowiedzialność organizatorów konkursu: Wszelkie ryzyko związane z przesyłaniem pracy ponosi uczestnik konkursu. Organizatorzy konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie pracy zgłoszonej do konkursu (bez względu na przyczynę) i za straty wynikające z tego stanu rzeczy.

11. Data zakończenia konkursu: Prace konkursowe muszą zostać przesłane na podany adres do dnia 15 czerwca 2007 roku.

12. Uwarunkowania prawne: Regulamin i zasady konkursu określone są przepisami prawa Anglii i Walii. Jakiekolwiek sprawy sporne związane z regulaminem i zasadami konkursu stanowią przedmiot jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

13. Warunki ogólne: Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika, że zobowiązuje się przestrzegać powyższego regulaminu i warunków konkursu. Uczestnicy konkursu, którzy nie spełnią powyższych warunków, zostaną zdyskwalifikowani.

14. Nagrody: Nagroda główna r11; w pełni opłacona wycieczka do Waszyngtonu w listopadzie 2007 roku dla zwycięzcy indywidualnego lub zespołu w towarzystwie rodzica i/lub nauczyciela opiekuna. Zwycięzca (lub zwycięski zespół) zatrzyma się w hotelu w centrum Waszyngtonu, zostanie zaproszony na lunch do głównej siedziby National Geographic i muzeum Explorers Hall oraz odwiedzi najsłynniejsze miejsca w Waszyngtonie, w tym Air and Space Museum. Zwycięzca zje kolację w towarzystwie jednego z redaktorów National Geographic. National Geographic pokrywa koszty biletu lotniczego (klasa ekonomiczna), hotelu i posiłków podczas całej wycieczki. Uczestnicy zobowiązują się, że stawią się na sesję zdjęć NGM, która odbędzie się 13 sierpnia 2007 roku (w miejscu zamieszkania zwycięzcy). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru innego ostatecznego zwycięzcy konkursu, jeśli nie uda się nawiązać kontaktu z osobą (lub zespołem) wybraną w pierwszej kolejności.

Finaliści konkursu r11; wszyscy finaliści otrzymają cyfrowy aparat fotograficzny. Wyboru finalistów w każdym kraju dokonają redaktorzy edycji magazynu National Geographic z danego kraju i przedstawiciele koncernu Vattenfall.

Szkoła, która wystawi najwięcej uczestników r11; otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 euro, którą wykorzysta jako pomoc finansową do nauki geografii i klimatologii.

Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie. Konkurs nie jest grą hazardową. Każda zakwalifikowana praca konkursowa zostanie oceniona indywidualnie.